OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Oferta współpracy w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą dotyczącą obszaru związanego z obrotem wierzytelnościami.

Jesteśmy specjalistyczną firmą zajmującą się obsługą wierzytelności. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie przeprowadzonych licznych transakcji związanych z zakupem wierzytelności oraz ich dochodzeniem.

Naszym atutem jest znajomość rynku, posiadane kapitały oraz doświadczona kadra. Działamy profesjonalnie, zgodnie z etyką bankową. Posiadamy niezbędną infrastrukturę oraz procedury w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem związanym z wierzytelnościami.

Dokonujemy wyceny portfeli na podstawie szczegółowej analizy przeprowadzonej w oparciu o wszelkie dostępne parametry dotyczące dłużników oraz rodzaju i statusu zobowiązań.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie zakupu portfeli wierzytelności różnego rodzaju, różnej wielkości i różnym statusie. Wierzytelności nabywamy w drodze umowy przelewu, przejmując na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Na podstawie zawartej umowy niezwłocznie dokonujemy zapłaty za nabyte pakiety wierzytelności.

Warunki i rodzaj współpracy ustalane są w drodze prowadzonych negocjacji. Przedmiotem współpracy może być np.:

  • jednorazowy zakup dużych pakietów wierzytelności,

  • częste zakupy niewielkich portfeli, zakup wierzytelności niewymagalnych,

  • zakup wierzytelności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej,

  • zakup wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania,

  • zakup wierzytelności o różnym statusie prawnym.

Współpraca, którą proponujemy przyniesie Państwu wymierne korzyści w postaci m. in.:

  • poprawy płynności finansowej,

  • uzyskania środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności,

  • przeniesienia ryzyka niespłacenia wierzytelności na kupującego,

  • optymalizacji kosztów dochodzenia roszczeń.

Jesteśmy gotowi do nawiązania długofalowej współpracy. Gwarantujemy pełną ochronę informacji uzyskanych w toku prowadzonych negocjacji.